DUYURULAR

2.El Motorlu Kara Taşıtlarının Satışlarındaki, Ekspertiz Uygulamasıyla İlgili Duyuru ve Sıkça Sorulan Sorular.

                                                                                  T.C.
                                                                     TİCARET BAKANLIĞI
                                                                 İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 70897689-439.99
Konu : İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının
Ticareti Hakkında Yönetmelik

                                                               TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNE

İlgi : 28/03/2019 tarihli ve 9833 sayılı yazınız.

          İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin belirli nitelikleri haiz olan tacirler ile esnaf ve
sanatkârlar tarafından gerçekleştirilmesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir
ortamda yapılması ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde hizmet kalitesi
ve tüketici memnuniyetinin arttırılması amacıyla hazırlanan İkinci El Motorlu Kara
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

         Anılan Yönetmelikte ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi verilmesinde
aranan şartlar ile ekspertiz raporuna ilişkin hususlarda düzenlemeler yapılmış ve ikinci el
motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı
satışından hemen önce, TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmelerden ekspertiz raporu
alacağı ve bu hükmün yer aldığı “Ekspertiz raporu” başlıklı 14 üncü maddenin 1/4/2019
tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

        Halihazırda, İl Müdürlüklerimizce ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan
işletmelere yetki belgesi verilmeye başlandığı gibi ekspertiz raporu düzenleyecek işletmelere
TSE tarafından hizmet yeterlilik belgesi verilmektedir.

       Bununla birlikte, Yönetmelikte noterlere, sistem üzerinden yetki belgesi ve ekspertiz
raporu sorgulama gibi ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin bazı yükümlülükler getirmiştir.

        Ekspertiz raporunun düzenlenmemiş olması taşıtın noter satışına engel teşkil
etmediğinden bu aşamada ilgide kayıtlı yazınızda yer alan Yönetmeliğin ekspertiz raporuna
ilişkin maddesinin yürürlüğünün ertelenmesine ihtiyaç olmadığı değerlendirilmekte olup yetki
belgesi almak için işletmelere verilen sürenin 13/08/2019 tarihinde dolacak olmasına,
Bakanlığımız ile Birliğiniz ve Birliğiniz ile Türk Standardları Enstitüsü arasında yapılacak
sistem entegrasyon çalışmalarının devam etmesine bağlı olarak, bu aşamada sistemlerden
kontrolü sağlanamayan bilgilerin fiziksel belgeler üzerinden kontrol edilerek bu bilgilere satış
sözleşmesinde yer verilmesi gerekmektedir.

        Bu kapsamda; satışı yapan işletmenin yetki belgesi almış olması durumunda yetki
belgesi numarasına, satışı yapan işletmenin ekspertiz raporu almış olması durumunda
ekspertiz raporunu düzenleyen işletmenin hizmet yeterlilik belgesi numarasına ve yetki
belgesi ve/veya ekspertiz raporu alınmamış olması durumunda bu belgelerin alınmadığı
hususlarına satış sözleşmesinde yer verilmek suretiyle satış işlemlerinin herhangi bir
aksamaya sebep olunmadan gerçekleştirilmesine dair keyfiyetin tüm noterlere duyurulması
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                   e-imzalıdır
                                                                                                                 Adnan YANKIN
                                                                                                                    Bakan a.
                                                                                                                  Genel Müdür

                  2.EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ SATIŞINDAKİ EKSPERTİZ UYGULAMASIYLA İLGİLİ EK DUYURU

         İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre; 

        Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınması ve raporun bir nüshasının satış esnasında alıcıya teslim edilmesi gerekmektedir.

        Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el otomobil ve arazi taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.

        Bu cümleden olarak;  sadece yetki belgesine sahip işletmelerin sattığı ikinci el otomobil veya arazi araçlarının ekspertiz raporlarının alınması gerektiği,

        İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal etmeyen gerçek kişinin,

        Ya da yetki belgesine sahip olmayan (gerçek kişi tacir/esnaf veyahut şirket tarafından işletilen)  işletmelerin,

        Gerçekleştirdikleri ikinci el satış işlemleri ile ikinci el otomobil ve arazi taşıtları dışındaki satış işlemlerinde ekspertiz raporu aranmasının gerekmediği,

        İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi ile 01.04.2019 tarihinde yapılan bir önceki duyurumuzda yer verilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün Birliğimize gönderdiği 01.04.2019 gün ve 43069653 sayılı yazılarında duyurulduğu üzere:

       İkinci el araç satışlarında “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi" ve “Türk Standartları Enstitüsü Sistemi" ile NBS arasında entegrasyon henüz sağlanamadığından,

      Noterliğe ikinci el satış işlemi yapmak üzere müracaat eden (satışı yapan) işletmeden yetki belgesi aldığının öğrenilmesi durumunda yetki belgesi numarasına,

      Satışı yapan işletmenin ekspertiz raporu aldığını bildirmesi halinde de ekspertiz raporunu düzenleyen işletmenin hizmet yeterlilik belgesi numarasına,

      Yetki belgesi ve/veya ekspertiz raporu alınmadığının beyan edilmesi halinde bu belgelerin alınmadığı,

       Hususlarına ikinci el satış sözleşmelerinde ilgililerin beyanlarına eklenmek suretiyle yer verilmesinin yeterli olduğu, bildirilmiştir.

      Gelişmeler olduğunda ve/veya yeni düzenleme yapıldığında ayrıca duyurulacaktır.

      Saygılarımızla.

                                            İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞIYLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

        1- İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kimleri kapsamaktadır?
Yönetmelik, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârları kapsamakta olup bu işle iştigal etmeyen vatandaşlarımızın kendi adlarına tescilli taşıt satışları Yönetmelik kapsamı dışındadır.

        2- Kimler ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yetki belgesini almak zorundadır?
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, işletmeleri adına yetki belgesi almak zorunda olup bu işle uğraşmayan vatandaşlarımızın kendi adına tescilli taşıtları satarken yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

        3- Hangi ikinci el motorlu kara taşıtı satışları Yönetmelik kapsamındadır?
Motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtlar Yönetmelik kapsamındadır.

        4- Yetki belgesi başvurusu nereye yapılacak ve başvuruyu kim sonuçlandıracaktır?
Yetki belgesi başvuruları İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olup yetki belgesi Sistem üzerinden verilecektir.

       5- Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır?
Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü (Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu/Seviye 5) ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler (Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı/Seviye 4 veya Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır.

      6- Mesleki yeterlilik belgesi nereden alınabilir?
Mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilmektedir. 04 Aralık 2017 tarihi itibarıyla MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir. Diğer yetkilendirilmiş kuruluşların iletişim bilgilerine www.myk.gov.tr (https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara) adresinden ulaşılabilmektedir.

     7- Yetki belgesi için eğitim alma zorunluluğu var mıdır?
Bakanlığımız yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve eğitim verecek kuruluşları belirlemeye yetkili olmakla birlikte hâlihazırda eğitim zorunluluğu öngörülmediğinden bu konuda bir yetkilendirme yapılmamıştır. Dolayısıyla yetki belgesi alınması için bugün itibarıyla eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır.

    8- Yetki belgesi kişi adına mı işletme adına mı düzenlenmektedir?
Yetki belgesi işletme adına düzenlenecek olup tüzel kişi tacirlerin birden fazla ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmesi olması durumunda her bir işletme için ayrı ayrı yetki belgesi alınması gerekmektedir.

    9- Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ne zamana kadar yetki belgesi alması gerekmektedir?
Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmesi için durumlarını Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi alması gerekmektedir.

    10- Hâlihazırda faaliyette olan toplu işyerleri ile taşıt pazarlarının ne zamana kadar Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir?
Hâlihazırda faaliyette olan toplu işyerlerinin 13 Ağustos 2019, ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlarının ise 13 Ağustos 2020 tarihine kadar Yönetmelikte öngörülen nitelikleri sağlamaları gerekmektedir.

    11- Satışa sunulan her taşıt için ekspertiz raporu alınması gerekmekte midir?
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârların 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren yapacakları taşıt satışları öncesinde TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenmiş ekspertiz raporu almaları gerekmektedir. Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.

    12- Hangi ikinci el motorlu kara taşıtları için garanti verilmesi gerekmektedir? Garantinin kapsamı nedir?
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından satılan veya satışına aracılık edilen otomobil ve arazi taşıtı için garanti verilmesi gerekmekte olup bu taşıtların motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre garanti kapsamındadır.

   13- İETTS üzerinden yazdırılan yetki belgesinin ticaret il müdürlüğünce imzalanması gerekmekte midir?
Yönetmelik uyarınca yetki belgesinin işletmede kolayca görülüp okunabilecek bir yere asılması gerekmektedir. İETTS üzerinden düzenlenen yetki belgeleri e-imzalı olup belgenin çıktısı alındıktan sonra belgeye ıslak imza atılmasına gerek bulunmamaktadır.

BODYönetim Kurulu
BODDilek ve Şikayetleriniz
BODÜyelik ve Diğer Bilgiler